کرونا و سیاستهای خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی در آفساید