موشکاف ۱۳اردیبهشت ۹۹- این آخوندها دنبال وا کردن دکون دستگاه دین فروشی شونن.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here