ایران : یادگارهای بنیانگذاریا … میراث خمینی دجال

یادگارهای بنیانگذاریا … میراث خمینی دجال – ایران

با درود و خداقوت و تبریک سال مرگ خمینی دجال و روسیاه تاریخ ایران و بشریت.

مسعود رجوی: «در یک ‌طرف بنای رفیع مقاومتی است با یکصد هزار شهید، بر بنیاد آزادی و

استقلال و حاکمیت مردم، مقاومتی در منتهای پرهیزکاری سیاسی. این بنا بر روی قلبها و

عواطف و حمایتهای شما هموطنانی که در سراسر کشور صدا را میشنوید بنا شده و

همین‌طور شما حامیان مقاومت، پشتیبانان مقاومت در نقاط مختلف جهان، تا آنجایی که

به بنیانها و بنیادهای مجاهدین برمی‌گردد، راستی که مرزهای فدا و پاکبازی و

اخلاص و یگانگی را تا بیکران درنوردیدند».

آری! مجاهدین کل خانه و خانواده و زن و بچه را برای محقق کردن امید و آرزوی بزرگ ملت ایران یعنی سرنگونی دشمن ضدبشری و دستیابی به آزادی ملی کنار گذاشتند.

میراث خمینی

 اما در طرف دیگر، پایه‌های بنیان و میراث خمینی و رژیمش از روز اول عبارت بود است از: دجالیت مذهبی، سرکوب و جنگ. اینها پایدارترین ویژگیها و پایه‌ها و بارزترین خطوط چهره کریه رژیمی است که تار و پودش در دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایران تنیده شده.

دشمنی با مصدق، دفاع از کاشانی، خون خواهی شیخ فضل اله نوری، چشم درآوردن، دست بریدن، پا بریدن، خون کشیدن از محکومان به اعدام، سنگسار، تقطیع، مثله کردن، تمام‌کش کردن، اعدام‌های خیابانی، اعدام زنان باردار و کودکان خردسال، قتل‌عام سال۶۷، از همین پایه‌ها و از همین ماهیت ناشی شده.

این دو جبهه و دو اُردوگاه بود در برابر هم.

حال باید از خود پرسیم: آیا با مقایسه این دو میراث مجاهدین و خمینی ، جای تردیدی وجود دارد که در مقابله مردم و مقاومت ایران با رژیم ضدبشری، بنیان خمینی و نظام آخوندی در لبه پرتگاه وسراشیب سرنگونی و سقوط محتوم قرار گرفته است؟

مطالب مرتبط

هدایای خمینی برای ایران ومنطقه…

میراث مجاهدین در برابر میراث خمینی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here