موضوع انشای دانش‌ آموزان این دوره زمانه :فرق فیروز آبادی وگاو را بنویسید

موضوع انشای دانش‌ آموزان این دوره زمانه!!؟

این موضوعی است که در پیش روی انسانهای منصف درجامعه کنونی ایران است که بی تفاوت ازکنار مسائل نمی گذرند.

با معذرت ازگاوکه برای انسانها فواید زیادی دارند ومسائل زیادی ازآدمیان حل می کنند و….

برعکس این موجودات پلید برای ایران وایرانی مشکلات ایجاد می کنند وبایستی به زباله دان تاریخ سپرده شوند ودورنیست که این امر محقق شود و….

مطالب مرتبط :

نگاهی از سوراخ دیوار!