باید الدوله ـ فینیتوـ طنز سیاسی

طنز سیاسی ـ باید الدوله ـ فینیتو

نگاهی طنز به وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندها

دو هفته از سرکار آمدن جلاد۶۷ و چند روز از تشکیل کابینهٔ دزدان و جانیان بیشتر نگذشته است، اما طی همین مدت، هم رئیسی جلاد، هم مخبر و هم رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای تلاش می‌کنند وانمود کنند که جلاد۶۷ آمده تا همهٔ مشکلات را حل کند و اوضاع را سر و سازمان دهد!

تا جایی که مخبر در روز نخست شروع کار کابینه می‌گوید: ما آن‌قدر در تجهیزات پزشکی پیشرفت کرده‌ایم که ۴کشور اروپایی در نامه‌یی به من التماس می‌کردند برایشان تجهیزات بفرستیم! بعد هم در تک و تاختی دیگر در میدان وقاحت، مدعی می‌شود: در زمینهٔ ساخت واکسن ما هم‌تراز پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هستیم!

اما تشت رسوایی خامنه‌ای و تمامی نظام چنان از بام عالم بر زمین افتاده که این مانورها و دروغ‌ها حتی کراهت مهره‌های خود نظام را هم برمی‌انگیزد، از این رو در همین مدت کوتاه که رئیسی آمده، از گوشه و کنار رژیم نق زدنها و دست رو کردنها شروع شده که جوهر آنها اعتراف به پوشالی بودن وعده‌های رئیسی جلاد و کابینه‌اش است.

یکی اقدامات دولت رئیسی جلاد را «تشریفاتی و نمایشی» عنوان می‌کند که هیچ «اثری در سفرهٔ مردم» نمی‌گذارد و توصیه می‌کند: «تلاش کنید دولتتان دولت «انجام شد» باشد نه دولت «باید انجام شود» و تلاش کنید کلمهٔ «باید» را از ادبیات خود و وزرایتان حذف کنید!» (روزنامهٔ جمهوری-۶شهریور)؛ دیگری با طعنه می‌گوید «مخبر را باید مرد وعده‌ها نامید، وعده‌های محقق نشده!» و هشدار می‌دهد: «اگر نتوانند عادت» وعده دادن «را ترک کنند، فشار تحقق این وعده‌ها کار دست‌شان می‌دهد!»

مطالب مرتبط

ترانه طنز مشکل ما کدخداست ـ فینیتوـ طنز سیاسی

عاقبت باید درمانی!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here