آقای راننده و گرونی بنزین

گرونی بنزین و آقای راننده

وزیر نفت دولت رئیسی روز دوشنبه ۶دی طرح دهان پرکن «بنزین برای همه» را اعلام کرد که بنا بر گفته کارشناسان و نوشته رسانه‌های حکومتی بر اساس آن قرار است به خودرو ها سهیمه بنزین تعلق نگیرد و به جای آن به هر نفر سهیمه داده شود.

آنچه که از نوشته این رسانه‌ها برمی‌آید بر اساس این طرح روزانه نیم لیتر و ماهانه ۱۵لیتر بنزین به هر نفر تعلق می‌گیرد که مجموع آن حدود ۴۱میلیون لیتر در ماه است.

این در حالی است که مصرف روزانه بنزین حدود ۸۵میلیون لیتر است و اگر برای هر فرد ماهی ۱۵لیتر بنزین تعلق گیرد با اجرای این طرح ۴۱میلیون لیتر در روز تحویل مردم می‌شود و ۴۴میلیون لیتر دیگر با قمیت فوب خلیج‌فارس یعنی لیتری ۲۲هزار تومان تحویل خودروها خواهد شد.

قابل توجه این‌که در حال حاضر هفتاد درصد بنزین در روز با قیمت ۱۵۰۰تومان و ۳۰درصد با قیمت ۳۰۰۰تومان به مردم داده می‌شود که درآمد روزانه رژیم ۱۷۰میلیارد تومان است. اما با اجرای طرح جدید روزانه بیش از ۱۰۲۹میلیارد تومان (۴۴میلیون لیتر با حساب ۲۲۰۰۰تومان) درآمد کسب خوهد کرد یعنی ۶برابر قبل.

دولت جلادان در طرح موسوم به «بنزین برای همه» مدعی است که یارانه بیشتری به مردم پرداخت می‌شود. بر اساس محاسبه تلویزیون رژیم اگر «طرح عملیاتی شود به حساب هر ایرانی در ماه۲۲۵۰۰ تومان یارانه بنزین واریز خواهد شد که برای یک خانواده ۵نفره ۱۱۲هزار و ۵۰۰تومان می‌شود» (تلویزیون شبکه یک ۶فروردین ۱۴۰۰). این در حالی است که دولت ضدمردمی از بابت فروش حدود ۴۱میلیون لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس و از قرار لیتری ۲۲هزار تومان پول‌های بادآورده از ثروتهای مردم به جیب می‌زند

مطالب مرتبط

طنز نقالی ـ داستان برجام و عظمای بدفرجام

«بنزین برای همه مردم» طرح دیگری برای چپاول

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here