پیک شادی کامل ـ پیک بهاری شماره سه

پیک بهاری شماره سه ـ پیک شادی کامل
نشاط و شادی و رویش به نام نوروز است

خروش مرگ زمستان کلام نوروز است

نسیم و بوی بهاری که در هوا پیچید

نشان آمدن خوش خرام نوروز است

گذشت دور زمستانیان دیو آئین

افول هیبت آن از قیام نوروز است

جمود و سردی و تاریکی زمستانی

تمام هیمنه‌اش زیر گام نوروز است

بهار و هر چه ره آورد اوست در گلشن

ز رزم روز و شب و مستدام نوروز است

برای مرگ زمستان شوم و رخوت دی

نثار سرو و صنوبر مرام نوروز است

هزار سرو قد این حاکم زمستانی

گرفت و از ستم‌اش تلخ، کام نوروز است

فنای دیو در آتش فکندن آن است

سزای اوست و از او، انتقام نوروز است

در آستان بهاران و جشن فروردین

خجسته باد رهایی، سلام نوروز است

زمان رزم و خروش است و فصل بشکفتن

قیام و شورش و خیزش پیام نوروز است

در مسیر بهار

متر به متر گزمه بچینید

قدم به قدم، قداره و قدرت

تفتیش بالهای نسیم را

حصارها برپا دارید از شناعت دار

شکوه صریح شکوفه را

آیه‌های انکار غراره کنید

هر چه «ممنوع» و «نباید» و «راهبند»

هر چه شرع و شکنجه و شلاق

به مصاف بردارید

آن‌قدر شرارت و شلیک

تا کمانه کند

بر شلاله‌ٔ رنگین‌کمان، گزند گلوله‌هایتان

پیک شادی پیک بهاری شماره سه
مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ـ پیک بهاری شماره دو
بهار از کرانه‌های بیدار خواهد تابید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here