وزیر بهداشت حاضر نشد بگوید فرزندش کجاست چون خودش خبر ندارد!

لطفا به اشتراک بگذارید: