دو تا دانمارکی

دو تا دانمارکی


دو تا دانمارکی با هم همسایه بودن ... هر سی ثانیه برق یکیشون می رفت ... تحقیق می کنن می بینن از چراغ راهنمایی برق میدزدیدن


به بسیجی میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه!


لطفا به اشتراک بگذارید: