عذر جوحی

عذر جوحی


روزی همسایه از او طنابی خواست. گفت: شرمند هام. زنم روی طناب کنجد پهن کرده است تا خشک شود.  همسایه گفت: این چه حرفی  است که میزنی، چطور میشود روی طناب کنجد پهن کرد؟


گفت: اگر بخواهم به تو طناب ندهم همین بهانه بس است. اصلا میخواهی بگویم روی آن آرد پهن کرده است؟

لطفا به اشتراک بگذارید: