ماجرای خاکسپاری حافظ

✍️ماجرای خاﮐﺴﭙاﺭﯼ حافظ


ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺣاﻓﻆ از دنیا می‌رود ﺑرخﯽ ﻣرﺩﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑاﺯار ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻣﻔﺘﯽ ﺷهر ﺷیرﺍﺯ ﺑﻪ خیاﺑاﻥ می‌ریزند ﻭ ﻣاﻧﻊ ﺩﻓﻦ ﺟﺴﺪ ﺷاﻋر ﺩﺭ ﻣﺼﻼﯼ ﺷهر ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، به این ﺩﻟیﻞ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺷرﺍﺏ‌خﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﯽ‌ﺩیﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒایﺪ ﺩﺭ ﺍیﻦ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺷﻮﺩ.


ﻓرﻫیﺨﺘﮕاﻥ ﻭ ﺍﻧﺪیﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷهر ﺑا ﺍیﻦ ﮐاﺭ ﺑﻪ ﻣﺨاﻟﻔﺖ برمی‌خیزند. ﺑعﺪ ﺍﺯ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻭ ﺟر ﻭ ﺑﺤﺚ ﺯیاﺩ، یﮏ ﻧﻔر ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣیاﻥ ﭘیﺸﻨهاﺩ می‌دهد ﮐﻪ ﮐﺘاﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑیاﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓاﻝ ﺑﮕیرﻧﺪ ﻫر ﭼﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤایﻨﺪ.


ﮐﺘاﺏ ﺷعر ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ می‌دهند ﻭ ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑاﺯ ‌می‌کند ﻭ ﺍیﻦ ﻏﺰﻝ ﻧﻤایاﻥ ‌می‌شود:


«ﻋیﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﻦ ﺍﯼ ﺯﺍﻫﺪ ﭘاﮐیﺰﻩ ﺳرﺷﺖ


ﮐﻪ ﮔﻨاﻩ ﺩﮔرﺍﻥ ﺑر ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ


ﻣﻦ ﺍﮔر ﻧیﮑﻢ ﻭ ﮔر ﺑﺪ ﺗﻮ ﺑرﻭ خﻮﺩ ﺭﺍ ﺑاﺵ


ﻫر ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﺩِﺭﻭَﺩ ﻋاﻗﺒﺖ ﮐاﺭ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ


ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻃاﻟﺐ یاﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸیاﺭ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ


ﻫﻤﻪ ﺟا خاﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺸﺖ»


ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺷعر ﺣیرﺕ ﺯﺩﻩ می‌شوند ﻭ ﺳرﻫا ﺭﺍ ﺑﺰیر می‌افکنند. ﺑاﻻخرﻩ ﺩﻓﻦ پیکر حافظ انجام می‌شود ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣاﻥ ﺣاﻓﻆ «ﻟﺴاﻥ ﺍﻟﻐیﺐ» ﻧاﻣیﺪﻩ ﺷﺪ.


لطفا به اشتراک بگذارید: