سید علی روضه خوان شده رهبر

سیدعلی روضه خوان شده رهبر!


کاش از شرم زود آب شوم


یا مثال جگر کباب شوم


چون زُهان سر به سر خراب شوم


از خجالت زنم به کوه و کمر


سیدعلی روضه خوان شده رهبر!!            به شما بر نمی خورد آخر؟


این چه ایران و این چه ویرانیست


دولتش که لبالب از جانیست


مرگ و اعدام مفت و مجانیست


از جهنم وطن شده بدتر


سیدعلی روضه خوان شده رهبر!!            به شما بر نمی خورد آخر؟


طفل معصوم با معلم سوخت


جگرم بیشتر از آن افروخت


زندگی شد به کام بنده چو کوفت


دخترکهای سوخته! پر پر!


سیدعلی روضه خوان شده رهبر!!            به شما بر نمی خورد آخر؟


شهر ازخوک گشته آکنده


خرترین فرد شد نماینده


خری آمد که ای تنابنده!


تو اهانت نکن به بندة خر


سیدعلی روضه خوان شده رهبر!!            به شما بر نمی خورد آخر؟


هی مقام معظمش خوانند


افعی است این که آدمش خوانند!


باز افعی به اعتراض آمد


که چرا فحش میدی آخه! بشر!


سیدعلی روضه خوان شده رهبر!!            به شما بر نمی خورد آخر؟


لطفا به اشتراک بگذارید: