پولشویی

پولشویی !


چنین گفتا «ظریف» در گفتگویی


ز وجهی از وجوه پولشویی


بْوُد راهی و کاری پر درآمد


که دارد جایگاه بس نکویی


چنین شغل شریف و با دوامی


به دنیا جز نظام ما نجویی


هر ارگانی ز ارکان ولایت


به پولشویی دارد انس و خویی


به زیر سایه بیت ولایت


هلال و جایز است هر سودجویی


هزاران میلیارد پول خلایق


رود یک آن از سویی به سویی


اگر «اف ای تی اف» شد مزاحم


ز شورای نگهبان چاره جویی


نمایند و رهش هموار سازند


شود تسهیل امور پولشویی


 سپاه با سریالِ کاسپین ها


 همه دارند یکسان رنگ و بویی


قاچاق و اختلاس و رانت و رشوه


مکن از منشأ آن پرس و جویی


به عظما و نظامش پشتگرمند


نباشد این دگر راز مگویی


ولی پایان این غارتگری را


نباشد چاره ای جز رزمجویی


سرانجام  شورش و عصیان ملت


بْوُد حْسن ختام بس نکویی


 گودرز

لطفا به اشتراک بگذارید: