صدای شورش اهواز

صدای شورش اهواز


شبانه شورشیان را گرفته اند امشب


لبان صبح خیابان، زده ست تاول تب


ولی جرقه ی آغاز باز می آید


صدای شورش اهواز باز می آید


به روی منبر مسجد پریده  میمونی


و نان کارگر و چای و نیشکر خونی


صدای نعره ی هیهات از کفن آمد


هوای «دی» که به ششهای یک وطن آمد


هوای باز قیام و هوای باز «ای مرگ ...»


و باز سطح خیابان و باز خشم تگرگ


به فکر کارگرم توی چنگ ده تا گرگ


و درد توی سرم سوت میکشد چه بزرگ


نمی شود نکنم فکر، من به آن دخمه


به میهمانی خونین به درد آن زخمه


به کارگر، به کتک، تازیانه و فریاد


و هی تجسم ذهنم به آخر بیداد


تفنگ خونی نیروی انتظامی را


و دست قدرت این مردم قیامی را


به روز روز، که ظالم به چنگ مظلوم است


و شخص حاکم گیر تفنگ محکوم است


و باز شادم  و یک قدر درد توی سرم


دوباره کم شده از حجم درد و طول ورم


تمام شورشیان را بیا بگیر فقیه!


که «دی» دوباره بگوید برو بمیر فقیه


م. شوق  26آٰذر97

لطفا به اشتراک بگذارید: