باران در راه است

         باران در راه است


آسمان مغموم است.


        آسمان


                 دلگیر


                     است.


توده ی ابر سیاه،


                 ابروهایش


                          گره و اخم آلود


غصه بر حوصله ی


                         چشمانم


                                   می ریزد.


وفضا


          بی خبر از روزن،


                             دود انگار


از دلش ،


           نا مرئی می خیزد.


قطره ای نم حتا


از دل سرد و سیاهش


                          بر خاک


                                    بر نمی آویزد.


ومن اما صبور،


                دل در گرو


                            دود و دم بارانم..


آسمان


      دلتنگ است،


توده ی ابر سیاه


              گره اخم بر ابروهایش.


ومن اما،


              خسته هرچند،


انتظار ار چه به تاخیر کشد؛


                                   می مانم.


منتظر می مانم؛


                   زیرا من


         فالگوش


                    قدم


                          بارانم.


لطفا به اشتراک بگذارید: