نظام آخوندی با تولید چرخه تروریسم در منطقه آتش افروزی می کند

لطفا به اشتراک بگذارید: