طنز سامانه ضد موشکی خامنه ای و روحانی بعد از حوادث سوریه - khamenei - rouhani -tanz

لطفا به اشتراک بگذارید: