در راه مشهد شاه عباس


در راه مشهد شاه عباس

تصمیم گرفت دو بزرگ را

امتحان کند!!

به شیخ بهایی که اسبش

جلو میرفت گفت:

این میرداماد چقدر بی عرضه

است اسبش دائم عقب می ماند.

شیخ بهائی گفت:

کوهی از علم و دانش برآن

اسب سوار است، حیوان کشش

اینهمه عظمت را ندارد.

ساعتی بعد عقب ماند،

به میر داماد گفت:

این شیخ بهائی رعایت نمیکند،

دائم جلو می تازد.

میرداماد گفت:

اسب او از اینکه آدم بزرگی

چون شیخ بهائی بر پشتش

سوار است سر از پا نمی شناسد

و می خواهد از شوق بال در آورد. این است "رسم رفاقت


لطفا به اشتراک بگذارید: