طنز برجام چموش و خامنه ای چموش تر - ببین و بخند

لطفا به اشتراک بگذارید: