تظاهرات وقیام مردمی .....


تظاهرات و قیام مردمی  ،آزادی زندانیان سیاسی –انقلاب ضد سلطنتی .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

بدینسان تا سال پنجاه و پنج

کماکان زندان و رنج و شکنج

فضا هم چنان تیره و بسته بود

تحول بسی کند و آهسته بود

ولی پشت آن ظاهر سرد و تار

تکامل همی بود سر گرم کار

بدیدند ایران پر التهاب

نهفته در آن شورش و انقلاب

به ناگاه بحث حقوق بشر

به پیش آمد از بهر دفع  خطر

که تا انقلابی نیابد وقوع

مهارش نمایند پیش از شروع

به فرموده  مجبور گردید شاه

اگر خواهد آن مسند و جایگاه

کمی منعطف تر شود بهتر است

زیانش ز سرکوب بس کمتر است

به دنبال آن شاه واپس نشست

ز اعدام و شلاق برداشت دست

نه آن شاه بدینگونه بخشش نمود 

نه ملت از ایشان خواهش نمود

نه ایشان عطا کرد آن موهبت

نه لطفی نمود از سر مرحمت

که از جوشش آن همه خون پاک

عقب رفت از صحنه دیگر ساواک

از آن پس فضا کم کَمُک باز شد

زمانی دگرگونه آغاز شد

به دیوار سرکوبی و اختناق

شکافی عیان گشت از این اتفاق

ز هر شهر برخاست فریاد خشم

که تا آن زمان کس ندیدی به چشم

بگفتند نفرین بر این شاه  باد

زبیداد او میهن آزاد  باد

بگو ” مرگ بر شاه ” شد یک شعار

به فرباد و با خشم صدها هزاز

بگفتند ، مردم بدون هراس

دگر ترس و بیمی نبود از اساس

همه متحد گشته با یکدگر

به هر شهر و میدان و در هر گذر

به فریاد گفتند ای رهبران ‌‌َ

مسلح کنید خلق را این زمان

تصاویر و نام شهیدان خلق

همان رهگشا قهرمانان خلق

جوانان آگاه و میهن پرست

به تکریم بردند بالای دست

فداکاری اندر ره آرمان

شد انگیزشی بهر نسل جوان

بگفتند اینان به ره شاخصند

به پیکارشان صادق و مخلصند

هم اینان گشودند راه جهاد

به صد افتخار نامشان یاد باد

.   .   .


لطفا به اشتراک بگذارید: