وای بر این حکومت که چنین خوار شد


حمزه قبادی (طبیعت):

وای بر این حکومت که چنین خوار شد

چون با مردم صبورش بدرفتار شد

به اسم دین و اسلام  ولی فقیه  نایب

باعث هزاران هزار کشت و کشتار شد

به گفته استاد قبادی دلا ور کوهدشت

ولی فقیه کجاست که این روباه مکار شد

 چند صد تن از پیران بی مغز و خرفت

گرداننده این مملکت و چرخ دوار شد

مردم بی نوا از فقر بیکاری بی پولی 

یک عده ای نفهم وبی سواد پست

پی این آب گل آلود سر دار شد

فقر و گرسنگی در جامعه بیداد کند

یکی با بردن میلیاردها فکر فرار شد

درد دل را به کی کجا شکایت کنیم

وقتی که قوه قضائیه رشوه خوار شد

فساد ورشوه  خواری در این مملکت

اندوخته رئیس قوه قضائیه بسیارشد

قبادی با شجاعت بدادمان بر س تو

که هزاران هزار جوان  رعنامعتاد شد

این جماعت که خود پیرو انگلیسند

در فکر پولهای باد آورده بیشمارشد#آفرین ،آفرین???


لطفا به اشتراک بگذارید: