عقابی داشت از گرسنگی می مرد


? عقابی داشت از گرسنگی میمرد

     و نفسهای آخرش را می کشید.

⚡️کلاغ و کرکسی هم مشغول

     خوردن لاشه‌ی‌گندیده آهویی بودند

✨ جغد دانا و پیری هم بالای شاخه

      درختی به آنها خیره شده بود.

⚡️ کلاغ و کرکس رو به جغد کردند و

      گفتند این عقاب احمق را می بینی

      بخاطر یک غروراحمقانه‌اش‌دارد از

      گرسنگی جان می دهد؟

      اگه بیاید و با ما هم سفره شودنجات

      پیدا می کند حال و روزش را ببین‌آیا

      باز هم می‌گویی‌عقاب‌سلطان‌پرندگان

      است؟

✨جغد خطاب به آنان گفت:

     عقاب نه مثل کرکس لاشخور است

     و نه مثل کلاغ دزد

     آنها عقابند از گرسنگی خواهند مرد

     اما اصالتشان را هیچ وقت از دست

     نخواهند داد

??  از چشم ? عقاب

            چگونه زیستن مهم است

            نه چقدر زیستن

?? زندگی ما انسانها هم باید مثل

          عقاب باشد، مهم نیست چقدر

          زنده‌ایم مهم این‌است‌به‌بهترین

          شکل انسانی زندگی کنیم


لطفا به اشتراک بگذارید: