وضعیت فلاکت بار اقتصادی نظام آخوندی وبد تر شدن آن ...

لطفا به اشتراک بگذارید: