روحانی و استناد به آیه قرآنی


روحانی با استناد به یک آیه قرآنی که به هفت درب جهنم اشاره دارد گفت با ممنوع شدن فروش نفت یک درب  به روی ما  بسته شده شش درب دیگر هنوز باز است .  .  .

روحانی و درهای جهنم .  .  .

شیخ شیاد آخوند روحانی

استنادی نموده قرآنی

مقصد و منزل جهنم را

کرده بهر نظام ارزانی

حرف حقی اگر به عمر خویش

گفته در منبر و سخنرانی

اعترافی به این حقیفت بود

با زبان وقیح روحانی

شش درب دگر مفتوح است

سوی دوزخ همیشه مجانی

گفت رندی به شیخک شیاد

ای که از وحشت آیه می خوانی

مطمئناً که بوی الرحمان

سخنت را نموده هذیانی

چونکه دانی که عنقریب گردد

واژگون این نظام شیطانی

مقصد غایی ولایت را

با ذکاوت چه نیک می دانی

گودرز  - اردیبهشت 98


لطفا به اشتراک بگذارید: