آزادی چیست...؟!


آزادی چیست...؟!

ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻟﺨﺖ ﮔﺸﺘﻦ ﺩﺭ خیاﺑاﻥ ﻧیﺴﺖ...

ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑاﺭﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑرﯼ ﻧاﻣیﺪﻥ ﻧیﺴﺖ...

ﺁﺯﺍﺩﯼ یعﻨﯽ ﺗﻮ ﮐاﻓر ﻫﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩیﻦ ﻣﻦ ﺍﺣﺘرﺍﻡ می گذﺍﺭﯼ...

ﺁﺯﺍﺩﯼ یعﻨﯽ یﮑﯽ ﺩﺭ خیاﺑاﻥ ﺑا ﺣﺠاﺏ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺗﻤﺴﺨرﺵ نمیکنی...!

آزادی یعنی هر کس که حجاب ندارد هرزه نیست...

?ﺁﺯﺍﺩﯼ یعﻨﯽ ﻣﻦ ﭘیﮑﻢ ﺭﺍ ﭘر میکنم

ﺗﻮ ﻧﻤاﺯﺕ ﺭﺍ ﺳر ﻭﻗﺖ می خواﻧﯽ ولی باز هم به همدیگر و به عقیده های همدیگر احترام میگذاریم

ﺁﺯﺍﺩﯼ یعﻨﯽ ﻫیﭻ ﮐﺲ ﻣﺰﺍﺣﻢِ ﺍخﻼﻕ ﻭ ﻋﻘیﺪه ﻭ ﺍﻣﻨیﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﺩ...

پایان


لطفا به اشتراک بگذارید: