برگی از تاریخ


برگی از تاریخ

♦️سزای خائن

روزی برای سلطان محمود غزنوی کبکی آوردن که لنگ بود.

فروشنده برای فروشش زر و زیور زیادی درخواست کرد.

سلطان حکمت قیمت زیاد کبک لنگ رو جویا شد.

فروشنده گفت وقتی دام پهن میکنیم برای کبک ها ، این کبک را نزدیک دام ها رها میکنم.

آوازی خوش سر میدهد و کبک های دیگر به سراغش می آیند و در دام گرفتار میشوند.

هر بار که کبک را برای شکار ببرم حتما تعدادی زیاد کبک گرفتار دام می شوند.

سلطان امر به خریدن کرد و خواستار کبک شد.

چون زر به فروشنده دادن و کبک به سلطان، سلطان تیغی بر گردن کبک لنگ زد و سرش را جدا کرد.

فروشنده که ناباوارنه سر قطع شده و تن بی جان کبک را میدید گفت:

این همه کبک! چرا سر این یکی را بریدید ؟

سلطان گفت:

هر کس ملت و قوم خود را بفروشد باید سرش جدا شود

پایان.


لطفا به اشتراک بگذارید: