نظام آخوندی زیر تحریم ها وقیامها مانده وکمک اروپا بی نتیجه خواهد بود

لطفا به اشتراک بگذارید: