بزن زن را که زاییده است مردان را


بزن زن را که زاییده است مردان را

- بزن زن را که تکمیل کرده انسان را

- بزن زن را که ''نر'' را شیر جان داده

- بزن زن را که مردان را جهان داده

- بزن زن را که شمع خانه مرد است

- بزن زن را که زور شانه مرد است

- بزن زن را که او شب ها نخوابیده

- چرا او مرد را پرورده،زاییده؟

- بزن این ناقص العقلی که کامل هست

- بزن زن را که او گرمای منزل هست

- بزن دستش نوازش کرده 'نر' ها را

- بزن قلبش که سامان داده سر ها را

- بزن زن را بزن زن را بزن زن را

- بزن با سنگ و چوب این پاره تن را

- بزن زن را که خار راه می چیند

- بزن زن را خدای زن نمی بیند...

??????????????


لطفا به اشتراک بگذارید: