انسانها نادان به دنیا می آیند نه احمق:

لطفا به اشتراک بگذارید: