قبل از حکومت طوفان ما دو پیراهن بودیم بر یک بند یکی را باد برد دیگری را باران هر روز خیس میکند.

لطفا به اشتراک بگذارید: