نظام آخوندی جنگ و کشتار و ویرانی در منطقه ایجاد میکند..

لطفا به اشتراک بگذارید: