اگر مردی بیا ایران و...


اگر مردی بیا ایران و زن باش

اگر مردی بیا ایران و زن باش
حریف اژدها و اهرمن باش
آهای بیژن، سیاووش! آی فرهاد
منیژه یا نسیم یا یاسمن باش
ببین اینجا سپاه کرگدنهاست
اگر شیری حریف کرگدن باش
اگر رودابه ای، در جنگ شیخان
نه یک تن، بلکه صد تا تهمتن باش
به پیش صد حریف ناجوانمرد
تو یک زن، اهل جنگ تن به تن باش
به هرگوشه کمین کرده گرازی
مهیای ز هرسو تاختن باش
به جنگ گرگ تا دندان مسلح
زره واکرده، یک تا پیرهن باش
به دست دشمنان تیغ و اسید است
بیا آماده بهر سوختن باش
ز سوز آتش سطل اسیدش
بیا بی چشم و بینی، بی دهن باش
کهن شد شرح شیرآهنکوه مردی
بیا تو شیرآهنکوه زن باش
دفاع از خویش کن پیش مهاجم
سپس در رقص، آویز از رسن باش
جوانمردی دگر رسمی نوین نیست
جوانزن باش و هم سنت شکن باش
دلیری این زمان در یک کلام است
اگر مردی بیا ایران و زن باش


لطفا به اشتراک بگذارید: