جهان صنعت : جنتی ( نمیرالدوله )در ۹۲ سالگی در سمت دبیر شورای نگهبان ابقا شد!

لطفا به اشتراک بگذارید: