درد مشترک...


به یاد زنده یاد شاملو

اشک رازیست

لبخند رازیست

عشق رازیست

اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی

 یا چیزی چنان که ببینی

یا چیزی چنان که بدانی..

. من درد مشترکم

مرا فریاد کن


لطفا به اشتراک بگذارید: