موشکاف۲۳ مرداد- عظمای فلک زده تو چنبرة تحریم و ورشکستگی اقتصادی و انزوای سیاسی گیرکرده

موشکاف ۹۸۰۵۲۳


?موشکاف: دوستان سلام. این روزها اوضاع نظام ولایت تماشایی شده، با هر ضربه‌یی که می خوره تو ملاجش یا هر سیلی که بناگوششو قرمز می کنه، باد تو غبغب میندازه و میگه دیدید سرنگون نشدم؟ خب این مدل نمایش اقتدار، از علائم دوران آخر دیکتاتوراس. حالا ببینید با چه چیزایی افة اقتدار میاد:
تلویزیون رژیم – ۲۲مرداد
انگلیس فعلاً گرفتار برگزیت هست و نمی‌تواند آمریکا را در برجام همراهی کند
مشاور امنیت کاخ سفید که برای مذاکره درباره ایران به لندن رفته بود پس از دیدار با مقامات انگلیسی گفت برای لندن فعلاً موضوع برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا در اولویت هست
برخی خبرگزاریها اعلام کردند بولتون از لندن خواسته مواضع سرسختانه تری علیه ایران و درباره برجام اتخاذ کند.
البته بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس با اظهاراتی نشان داد که اگر‌ چه فعلاً امکان تمرکز درباره برجام را ندارد اما مواضعش همان مواضع آمریکایی‌هاست، او اقدامات ایران را موجب بی‌ثباتی در منطقه دانست و مدعی شد ایران باید اقدامات بی‌ثبات کننده را متوقف کند
انگلیس حدود 5هفته هست که برخلاف متن برجام و در اقدامی غیرقانونی یک کشتی حامل نفت ایران را در تنگه جبل الطارق توقیف کرده است.
?موشکاف: هه هه هه!... داره می‌گه می‌دونیم که انگلیس آخرش با امریکا می‌ره و از برجام هم بیرون می‌ره، اما این چند روزه که فعلاً درگیر برگزیته و بیرون نرفته غنیمته! بیرون رفتن انگلیس از برجام که واویلا! نظام از وقتی که بیرون رفتن انگلیس از اتحادیه اروپا جدی شد ، دندوناش کلید شد. ملاحظه کنید:


سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی – ۹ تیر ۱۳۹۵: خطر برگزیت بر برجام را جدی بگیرید...برگزیت می تواند باعث منحرف شدن و از میان رفتن فرصت همکاری اتحادیه اروپا و نظام شود. عواقب دیپلماتیک برگزیت می‌تواند اولویت رهبران اروپایی را در همکاری در اجرای برجام تغییر دهد...متاسفانه برگزیت توان انگلیس و اروپا را برای تحقق منافع اقتصادی توافق ایران به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد...در مجموع می توان گفت که در دستور کار اقتصادی انگلیس پس از برگزیت، ایران یک اولویت نخواهد بود!»
بیچاره جزجز می کرد که یکی از ستونهای مماشات داره رو سر نظام خراب می شه. درست هم می گفت. بنابراین به شدت نیاز داره که صورتشو با سیلی سرخ نشون میده، دیر بجنبه، این تتمة لرزونک های بسیج و سپاهش هم می ریزند. پس هر طور شده باید خالی بست و به فکر رسوایی های بعدش نبود. ببینید این نفر خودشون در مورد خالی بندیهای نظام تو خلیج فارس چه جوری داره هشدار می‌ده:


روزنامة حکومتی آرمان – ۲۲ مرداد
در تئـوری جنـگ نامتعـادل آسـیب پذیـری آمریـکا بـه صـورت مجـازی در جامعه جهانـی نشـان داده شـد، تا به ایـن ترتیـب در راهبرد بعـدی قـدرت بازیگر و کشـور هدف را بسـیار بـزرگ تر از آن چیزی که هسـت نشـان دهـد و آن را یـک تهدید جـدی به جهـان معرفـی کند. بـه این وسـیله ایران برای آمریـکا از چالش بـه تهدید تبدیل می شـود و واشـنگتن می تواند مشـروعیت خود را برای هرگونـه اقدام علیه ایران به وجود آورد. اسـتفاده از هزینه های سیاسـی، دیپلماتیک و نظامـی دیگـر بازیگـران کاربرد خـود را پیـدا می کند.
?موشکاف: بیچاره با صد زبون ایما و اشاره داره میگه بابا آمریکا از خداشه که نظام قدرت نمایی و هارت و پورت بکنه تا بتونه خودشو مظلوم جلوه بده و بگه بفرما نگفتم این آخوندا تهدید جهانی هستند! اما بیچاره نمی‌دونه که عظمای فلک زده تو چنبرة تحریم و ورشکستگی اقتصادی و انزوای سیاسی چاره‌یی جز این فیگور گرفتنها و لگد پرانی ها نداره. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: