نفسم گرفت ...


. نفسم گرفت ازین شب ، در این حصار بشکن

درِ این حصارِ جادویی روزگار بشکن

چو شقایق از دلِ سنگ برار رایت خون

ب جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن

تو ک ترجمانِ صبحی ب ترنم و ترانه

لب ِزخم دیده بگشا صف انتظار بشکن

سر ان ندارد امشب ک براید افتابی؟

تو خود افتابِ خود باش و طلسم کار بشکن

بِسرای تا ک هستی ک سرودن است بودن

ب ترنمی دژِ وحشت این دیار بشکن

شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه

تو ب اذرخشی این سایه ی دیو سار بشکن

ز برون کسی نیاید چو ب یاری تو اینجا

تو ز خویشتن برون ا سپه تتار بشکن


لطفا به اشتراک بگذارید: