رهایی ایران...


رهایی ایران

سرزمینی که مرز پرگهر است        

   در کف و کامِ دشمن بشر است.

    خیز و از کامِ گُرگ بستانش         

  کار گُردان این وطن خطر است

شو خطر کن ز کامِ شیر بجوی!      

   مهتری گر به کامِ شیر در است   

    هموطن! راه انقلاب بپوی         

    راه و رسم مجاهدت می پوی

    خاک میهن ز ارتجاع بشوی       

  خلق در  بند شیخِ خیره سر است،

    شو خطر کن ز کامِ شیر بجوی!    

  مهتری گر به کامِ شیر در است 

خیز و بشکن ز شیخ فوج و سپاه     

  راه شور و شرافت است این راه 

یا نبرد است و رزم و کفش و کلاه.    

  یا که فتح و رهایی و ظفر ا ست 

شو خطر کن ز کامِ شیر بجوی!     

  مهتری گر به کامِ شیر در است   

  خیز و با زادگان ایران گوی       

      چیره گردی به دشمن بدخوی

  یا چو مردانت مرگ رویاروی      

   یا رهایی ز دشمن بشر است

شو خطر کن ز کامِ شیر بجوی!            مهتری گر به کامِ شیر در است


لطفا به اشتراک بگذارید: