طنز چهار راه استراتژیک و یه عالمه خنده و شوخی از خامنه ای و روحانی

لطفا به اشتراک بگذارید: