اعتماد: روزگار سیاه مزدوری ...برای ولی فقیه مفلوک !!!

روزگار سیاه مزدوری ...برای ولی فقیه مفلوک - اعتماد


کارکردها و مواضع این تواب تشنه بخون را من به سختی می توانستم با یک زندانی در هم شکسته که با


بازجویان و شکنجه گران همکاری کرده و حالا در خارج کشور هم دوباره به همکاری با آنها روی


آورده است، تحلیل کنم. این تحلیل نمی توانست خصومت هیستریک


او با مجاهدین و رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی را توجیه کند.


این قطعه پازل گمشده را؛ افشاگری و روشنگری آقای ژورک به ما عرضه داشت و


بدینگونه او از این راز پرده برداشت که ما نه با یک تواب، بلکه با یک مزدور نفوذی مواجهیم که از همان سالهای سیاه ۶۱و۶۲ در زندان اوین مسئول نوشتن کتابهای کارنامه سیاه بوده و نقش دستیار بازجویان و شکنجه گران را داشته است. این نشان داد که مصداقی از همان سالها نه یک زندانی در هم شکسته بلکه یک نفوذی بوده که سالها در زندان وبیرون زندان و در داخل و خارج کشور نقش بازی میکرده و ماموریتهای محوله از سوی وزارت اطلاعات را ایفا میکرده است. پروسه سی و چند ساله مصداقی را تنها به عنوان یک نفوذی آموزش دیده و حرفه ای می توان تعریف کرد!


نفوذی ها برای اینکه شناخته نشوند همواره تلاش میکنند، بخشی از زندگی و پرونده خودشان را پنهان نگاه دارند و بخشی که قابل پنهان کردن نیست را با تردستی توجیه کنند. حال با نوری که فریدون ژورک بر این تاریکی تاباند، دوباره و با مراجعه ای دیگر به خاطرات؛ نوشته ها و مصاحبه های این مزدور نگاه میکنم، رمز آن حفره ها در اظهاراتش را بدون ابهام می فهمم.


مطالب مرتبط


اعتماد : منصوری…، پرید یا پرت شد ؟؛ داستان خامنه ای جانی و قاضی فاسدش!


فراخوان به شکایت در صورت اعتراض به مزدوری و ادعای راستگویی

لطفا به اشتراک بگذارید: