موشکاف ۱۷شهریور۹۹ – شیخ فری زنگ مدارس رو به صدا درآورد، ریختن سرش

وقتی شیخ فری زنگ مدارس حضوری رو به صدا درآورد، عالم ریختن سرش! – موشکاف ۱۷شهریور۹۹


موشکاف: سلام و صد سلام به همة دوستان باصفا و صمیمی! گل باشین عمرتون گل نباشه.


هاهاهاها. بعد غلطی که شیخ فری کرد و بطور مجازی، زنگ مدارس حضوری رو به صدا درآورد،


عالم و آدم ریختن سرش. شده بحران هاهاهاها. آشی که شیخ فری پخته اونقدر شوره که


هم باندی هاش هم صداشون دراومد. هاهاهاها.


روحانی غایب، دانش آموزان حاضر!


سال تحصیلی جدید با زنگ مجازی رئیس جمهور آغاز شــد! در حالیکــه روزهای اخیر بخش کثیــری از خانواده ها، اطبا و نهادهــای مرتبط با بخش درمان همگی درباب بازگشــایی حضوری مدارس هشــدار داده اند، وزارت آموزش و پرورش بی توجــه به تمام اعتراضات روز شــنبه ۱۵ شــهریور را آغاز رســمی ســال تحصیلی اعلام کرد و وزیر به عنوان ســرباز پیــاده نظام رئیس جمهــور هیچ اقدام موثری برای رفع نگرانی مــردم انجام نداد.


موشکاف: هاهاهاها. بعله، در شطرنج سیاسی ایران، شاه ولایت، به وزارت یارو شیخ فری و پیاده نظام‌هایی مثل همین همینی که گفت، دارن حمله میکنن به ملت که همه شونو بفرستن تو کورة آدمسوزی کرونا. هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین که همین یارو وزیره چطوری دست شیخ فریو رو کرده. هاهاهاها.


وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش عنوان کرده بود، اصل بر آموزش غیر حضوری دانش آموزان است اما رئیس جمهور به یکباره بر آموزش حضوری دانش آموز در کلاس های درس تأکید کرد و تصمیم مورد توافق در کمیسیون با وزیر نقض شد.


موشکاف: هاهاها. یارو فهمیده که چه افتضاحی بار آوردن، میخواد همه شو بندازه گردن شیخ فری. هاهاهاها. آخه میدونه این جور کار پیامد داره واسه نظام، میخواد خودشو در ببره. هاهاهاها. اما اگه راست میگه که همش تقصیر شیخ فریه، چرا استعفا نیمده. هاهاهاها.


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۶شهریور۹۹ – شیخ فری بی دنده و ترمز خط بازگشایی فله ای پیش می بره


روزنامه حکومتی همشهری: ۷۷درصد والدین مخالف فرستادن فرزندانشان به مدارس هستند

لطفا به اشتراک بگذارید: