بندبازی خامنه ای برای شکسته نشدن شیشه عمرش!

!بندبازی خامنه ای برای شکسته نشدن شیشه عمرش


بندبازی خامنه ای درکابوس نتایج انتنخابات آمریکا وسرکوب مردم ایران وترس از قیام وسرنگونی 


مسعود رجوی:تمام محاسبات و سرمایه‌گذاری خامنه‌ای و روحانی و ظریف بر روی انتخابات آمریکا و کنار رفتن ترامپ است اما موقعیت انقلابی و بحران سرنگونی که لرزش‌های آن مانند دوران پایانی رژیم شاه مجلس ارتجاع را فراگرفته امان نمی‌دهد سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیرو برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است.


مطالب مرتبط:


طنز خنده دار خامنه ای و بحران استراتژیک


مسعود رجوی: سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در...

لطفا به اشتراک بگذارید: