فرهیختگان : انتخابات پرشور انتخابات درست ...؛ خامنه‌ای و مهندسی نمایش انتخاباتی!

انتخابات پرشور انتخابات درست ...؛ خامنه‌ای و مهندسی نمایش انتخاباتی ۱۴۰۰ - فرهیختگان


واژه‌های استحاله‌شده


«انتخابات» و «مردم» دو واژه‌ای هستند که در استبداد دینی، از مفاهیم اولیهٔ خود تهی و استحاله شده‌اند.


با شنیدن این دو کلمه باید ذهن را از باور داشت‌های قبلی شست.


آنچه در فرهنگ آخوندی انتخابات نامیده می‌شود، هرگز به‌معنای واقعی و متداول آن در جوامع دموکراتیک نیست.


رژیم در فرهنگ واژه‌های سیاسی خود، نام دموکراسی را برداشته و به جای آن «مردم‌سالاری دینی»!


را گذاشته است. این مردم‌سالاری دینی همه‌چیز هست به‌جز دموکراسی و حکومت مردم.


وقتی مفهوم این ترکیب آخوندی را می‌کاوییم دست آخر به بسیج منفور سپاه پاسداران می‌رسیم که


از دید این حکومت نمونهٔ عالی مردم‌سالاری دینی است.


وقتی سرنوشت دموکراسی این باشد، وضع انتخابات در استبداد دینی مشخص است. «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!»


شورای نگهبان و نظارت استصوابی


در استبداد قرون‌وسطایی آخوندی انتخابات به‌معنای متداول آن در کار نیست. زیرا به‌دلیل سلطنت مطلقهٔ فقیه، قرار نیست مردم انتخاب‌کننده و تأثیر گذار باشند. چنین نقشی برای آنها تعریف نشده است. ولی‌فقیه از بین مهره‌های سرسپرده و امتحان پس دادهٔ خود تعدادی را دستچین می‌کند تا یکی را در نمایشی مهندسی شده از صندوق بیرون بکشد.


جالب است که برای دو قبضه کردن این روند فرمایشی، با گماردن تعدادی از آخوندهای عمامه درشت در نهادی آخوند ‌ساز به نام شورای نگهبان و نهادینه کردن نظارت استصوابی، همان مهره‌های دستچین را نیز بارها از صافی عبور می‌دهد و می‌بیزد تا پاچه‌ورمالیده‌ترین و به‌ولی‌فقیه شبیه‌ترین آنها بر جای بمانند. آن که از این سازوکار عبور می‌کند، دارای «ایمان قلبی و التزام عملی»! به ولایت فقیه است.


مردم در کجای این فرآیند قرار دارند؟ اساساً انتخاب آنها چه محلی از اعراب دارد؟


مطالب مرتبط


فرهیختگان : اکبر ترکان ؛ ظریف درنیامدن به انتخابات جدی است ، انتخابات قلابی رژیم


خامنه‌ای مهندسی انتخابات و روزهای سخت


لطفا به اشتراک بگذارید: