انتخابات تک قطبی در دهکده فینیتو - انیمیشن طنز سیاسی

انیمیشن طنز سیاسی - انتخابات تک قطبی در دهکده فینیتو


موضع‌گیری خامنه‌ای در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام تلویحی کاندیدای مورد نظر و


مهندسی انتخابات در جهت درآوردن کاندیدای مطلوبش از اتاق تجمیع آرا، باعث شدت گرفتن


هر چه بیشتر جنگهای باندی درون نظام شده است.


به‌راستی چه ضرورتی خامنه‌ای را به این جراحی‌های پرهزینه وادار کرده و منظور از


تک قطبی کردن نمایش انتخابات چیست و چرا خامنه‌ای روی یکدست کردن انتخابات اصرار می‌کند؟


روشن است که هراس او از این است که رژیمش در اثر چند قطبی و دو دستگی بیش‌از‌پیش تضعیف شود و قدرت مقابله با مردم در هر قیام و شورش را نداشته باشد.


نگرانی از همین خطر قیام و خیزش مردم است که او را ناگزیر کرد به باندها و مهره‌های متخاصم درونی نظام هشدار بدهد: «نماد دو دستگی، نماد تفرقه و نماد دو قطبی‌گری قرارندهند. تقسیم های غلط و چپ و راست و امثال اینها را بگذارند کنار» (تلویزیون شبکه خبر ۱ فروردین ۱۴۰۰).


این موعظه خامنه‌ای آن‌چنان چندش‌آور بود که صدای خودی‌ها از جمله برادرش آخوند هادی خامنه‌ای را هم درآورد.


هادی خامنه‌ای در مورد تیغ حذف شورای نگهبان روی سر کاندیداهای غیر هم‌سو با باند خامنه‌ای گفت: «آدم‌جاندار، آدم گرده‌دار و با مغزی هم باشد قاعدتاً شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد بیاید روی کار» (سایت انتخاب ۷ فروردین ۱۴۰۰).


مطالب مرتبط


جنگولک‌بازی انتخابات در دهکده فینیتو – انیمیشن طنز سیاسی


انتخابات تک قطبی و هراس از خیزش مردم

لطفا به اشتراک بگذارید: