زباله احکام وطن فروشی ترکمان چین ـ قطعه طنز وشاد

قطعه طنز وشاد ـ زباله احکام وطن فروشی ترکمان چین


کلاه شرعی، از قدیم ابزار دست آخوندها برای توجیه هر دزدی و جنایتی بوده. البته تا قبل از دورة اخیر که دیگه دزدیها و جنایتها انقدر زیاد شده که از خیر کلاه شرعی هم براشون گذشته ان. ولی چیزی که تحت عنوان احکام براشون باقی مونده، در حقیقت مجموعه کلاه شرعیهای آخوندی برای هر کثافتکاری از جمله وطن فروشی در ابعادکلانه.


این همه قتل و این همه اعدام


بربریت به شکل تام و تمام


این همه حبس و این همه تعزیر


رعب و وحشت برای خاص و عام


ضد انسان و هر چه انسانی است


پایه دین و اعتقاد امام


دستگاه جنایت و سرکوب


بی توقف به جرم و جور مدام


چهل و اندی شکنجه و کشتار


حاصل کار بی‌مثال نظام


سال شصت، صد دویست، سیصد کس


دسته دسته روانه اعدام


در پی آن صدای تیر خلاص


می شمردند در اوین هر شام


کشتن سی هزار زندانی


با فتاوی مرگبار امام


اعتراف با شکنجه و اجبار


بهر بردن به جوخهٔ اعدام


چوبهٔ دار و هوک جراثقال


صنعت و ابتکار خاص نظام


حاکمان شقاوت و کشتار


قاضیان قساوت احکام


جریانی ز جهل و جور و ریا


صدر تا ذیل پلید و خون آشام


آری این دستگاه مرگ و ترور


جور و جهل و ستم در آن ادغام


عمر ننگین این تمامت شر


آفتابش رسیده بر لب بام


موسم آتش است و طوفان است


آخرین کار و آخرین اقدام


تا شود ملتی ستمدیده


شادمان و رها و شیرینکام


مطالب مرتبط


ادعاهای راهبردی نظام آخوندی ـ نطنز فخری زاده سلامی


ولایت شقاوت و اعدام!

لطفا به اشتراک بگذارید: