بشنویم از سلطان شیادی آخوند حسن روحانی ـ وضعیت آب و برق مردم ایران

وضعیت آب و برق مردم ایران ـ بشنویم از سلطان شیادی آخوند حسن روحانی


گوبلز معتقد بود دروغ را باید اون قدر بزرگ گفت که شنونده جرأت نکنه باور نکنه. اما یک توضیح به‌این مثال تاریخی اضافه شده. اون هم اینکه نباید مثل روحانی اون قدر بزرگ دروغ گفت که شنونده هر چی از دهنش درمی‌آد نثار دروغگو و هفت جد و آبادش کنه.


موضوع واضح است که نیروگاههای برق یا ایستگاههای تصفیه و پمپاژ آب، کشش پاسخگویی به میزان مصرف را ندارند؛ همان‌طور که سیل‌ها در ایران آخوندزده راه خروج استاندارد مثل مسیل‌ها را ندارند، چرا که بیشترشان نابود شده‌اند؛ همان‌طور که دریای نفت زیر ایران موج می‌زند و بازارهای جهانی را اشباع می‌کند، ولی ایران در بالاترین سقف فلاکت اقتصادی در جهان قرار دارد؛ همان‌طور که مهاجرت سالانهٔ ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار مغز با عنوان «فرار مغزها» از جمهوری اسلامی واقعیت دارد؛ هما‌نطور که این واقعیتها را در حاکمیت ولایت فقیه هر چه بنویسی، انتها ندارند.


این‌ها مفروضات مسلم و تجربه شده و یا معلوم‌های یک‌طرف معادلهٔ برق، آب، محیط‌زیست و مصیبت‌های گذران زندگی در حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. خوب، پس مجهول معادلهٔ قطع برق در ایران چیست و کجاست؟ مجهول قطع آب چه؟


مطالب مرتبط


چهارراه استراتژیک و انتخابات و حذف خودی ها ـ طنز سیاسی


و غارت برق ...

لطفا به اشتراک بگذارید: