تفسیر یک شعر طنز – مسعود فرشچی

مسعود فرشچی - تفسیر یک شعر طنز


تفسیر شعر ـ خمینی که خم است و می و نی، نجس اندر نجس اندر نجس است


یک شعر طنزی من شنیدم اولین بار از یک دوستی اهل اصفهان، حالا نمیدونم منشا شهر همونجا بود یا نه ولی بعد خیلی سر زبونها افتاد.
میگفتند که جام و میخانه و ساغر نجس است،
خم می جان برادر نجس است،
پس خمینی که خم است و می و نی چون کلمه خمینی را که بنویسین
پس خمینی که خم است و می و نی، نجس اندر نجس اندر نجس استمطالب مرتبط


چهارراه استراتژیک رفع و رجوع فضاحت انتخابات ـ طنز سیاسی


زندگینامهٔ مسعود فرشچی قهرمان پاکباز مجاهد خلق از مسئولان و برنامه‌سازان سیمای آزادی


 
لطفا به اشتراک بگذارید: