ترانه طنز ـ عمام کجایی جدیدا کجایی

عمام کجایی جدیدا کجایی ـ ترانه طنز


سال پیش «جنتی در سر قبر خمینی گفت: « ما باید بتوانیم با حضور در دانشگاههای دنیا، رشته امام‌ شناسی را حداقل در کشورهای اسلامی و حداکثر در دانشگاههای دیگر راه‌اندازی کنیم... »


«جنتی» گفتا امام نازنین


این عجیب الخلقهٔ روی زمین


در جهان باشد غریب و ناشناس


آن که بود همتای شیطان لعین


حوزه‌های جهل آخوند پروری


صاحبان کرسی و دکان دین


ناتوان از وصف این مولود خویش


مانده‌اند سردر گرینان و حزین


«رشتهٔ امام شناسی» لازم است


کارِ دانشگاه است، با علمِ نوین


جملهٔ حیوان شناسان جهان


کلِ درّنده شناسان زمین


جمعِ استادان تاریخ کهن


از شمال و شرق و غرب و هند و چین


هر چه تحقیق و تفحص کرده‌اند


در همه ادوار تاریخ زمین


دوره فرعون و چنگیز مغول


تا زمان هیتلر و عصر نوین


گفته‌اند چون این خمینی تا ابد


می نگردد یافت در روی زمین


آن که دجال است وهم ضدبشر


شبه شیطانی است با سیمای دین


در سیاست «ماکیاول»پیش او


جوجه‌ای باشد حقیر و کمترین


از شقاوت تا رذالت پیشگی


بود با ذات پلید او عجین


جنتی لعنتی خود ذره ای


باشد اندر پیشگاه آن لعین


الغرض بهر شناسایی او


راه اسقاط نظامش بهترینمطالب مرتبط


ترانه طنز ـ بی رودربایستی


«امام شناسی»...

لطفا به اشتراک بگذارید: