ترانه طنز ـ سپاه سیدعلی

سپاه سیدعلی ـ ترانه طنز


امت نالان نالان تر شده


خاک عالم بر سر «رهبر» شده


«حاج قاسم» رفت و داغ مرگ او


بهر او امسال تازه‌تر شده


عمق راهبردی «آقا» پایه‌اش


یک به یک لق گشته و شُل‌تر شده


گر چه در هر جای عمق راهبرد


گاری آقا دگر پنچر شده


انتقام سخت اما بهر او


بیشتر اسباب درد سر شده


از رجز خوانی تو خالی او


امت نالان گوشش کر شده


پارس خوابیده ندارد هیچ سود


باعث خواری افزونتر شده


قاچ زین را سفت و سخت «آقا» ، بچسب


روزگار بگذشته و دیگر شده


انتقام سخت و نرمت پیشکش


دوره و عمر ولایت سر شدهمطالب مرتبط


ترانه طنز ـ روضه برجام خامنه‌ای


پارس خوابیده یا انتقام سخت!

لطفا به اشتراک بگذارید: