گفتگو جنجالی با علی ربیعی

علی ربیعی ـ گفتگو جنجالی
علی ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی سربسته به گوشه‌ای از «کلکسیون» غارت و چپاول و ویرانگری در تمامی بحرانها در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت آخوندی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا ۲مرداد وی با اشاره به پنج مؤلفه که ظرفیت کلان بحران که رژیم با آن مواجه است گفت: نخست تحریم و آثار آن‌که تاکنون به‌دلیل عدم سوءاستفاده تحریم‌گران و جنگ‌افروزان اقتصادی، از آثار تحریم سخنی گفته نشده اما امروز که آمریکا و حتی رئیس‌جمهور آن به شکست تحریم اعتراف کرده، برای درک درست و سیاست‌گذاری مناسب می‌توان به ابعاد آن اشاره کرد. تحریم و جنگ اقتصادی، اندازه اقتصاد را کوچک و امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده و فقر ناشی از تحریم بر فقر ساختاری بیش از پنج دهه‌ای ایران اضافه شده است.

مطالب مرتبط
طنز سیاسی ـ گفتگوی تلویزیونی رئیسی و جواب به سوالات
اعتراف ربیعی به «کلکسیون» ویرانگریهای نظام آخوندی در طول ۴دهه
لطفا به اشتراک بگذارید: