برنامه آفساید ـ دستور حجاب اجباری رئیسی ـ پارس کردن تو خالی

دستور حجاب اجباری رئیسی ـ پارس کردن تو خالی ـ برنامه آفساید
«حضرت آقا» دوباره پیله کرده بر حجاب

مشکلی در جای دیگر نیست الا در حجاب

زن ستیزی‌های او محتاج شرح و بسط نیست

لیکن این دوران بود گویای اوضاع خراب

گوید «آقا» کار ما بی‌حکمت و بیهوده نیست

«روسری یا توسری» هم نیست از بهر ثواب

اندر این اوضاع داغان و قاراشمیش نظام

استرس داریم و هستیم روز و شب در اضطراب

خواب از چشمم ربوده باز کابوس قیام

چاره این دیدیم عَلَم سازیم بحران حجاب

پاسخش را داد بانویی فهیم و تیز بین

ای فقیه، از ترس مرگ افتاده‌ای بر پیچ و تاب

آنچه حل ناگشته مانده سال‌ها در مملکت

بدحجابی هست و اشخاصی به نام بدحجاب

گوئیا دیگر نه فقر است و نه زیر خط فقر

کس ندارد مشکل ارزاق و درد نان و آب

کارمند و کارگر فرهنگی و کاسب همه

صاحب مسکن شدند و نیستند اندر عذاب

رخت بر بسته گرانی فصل ارزانی شده

شد تورم ریشه‌کن تولید باشد پر شتاب

از سر بیچارگی بن‌بست و استیصال خویش

ظاهر راهی نمانده جز توسل بر حجاب

در خیابان‌ها رها گردانده‌ای سگهای هار

دیر نیست روز تقاص ملت و روز حساب

هر چه خواهی ملتی را روز و شب سرکوب کن

زود باشد تا دهندت سخت و آتش گون جواب

مطالب مرتبط
برنامه آفساید ـ ابهامات سرقت از صندوق امانات بانک
حجاب!
لطفا به اشتراک بگذارید: